INTÉZMÉNYVEZETŐI PÁLYÁZAT

Emberi Erőforrások Minisztere

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Aranypart Kollégium

Intézményvezető(magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2019.08.16 - 2024.08.15-ig szól.

A munkavégzés helye:

Somogy, 8600 Siófok, Beszédes József sétány 79-81.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes

működtetése, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és

döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,

amelyet a jogszabály nem utal más hatáskörébe.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról

szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő

végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az

irányadók.

Pályázati feltételek:

 Egyetem, egyetemi szintű végzettség és kollégiumi nevelőtanár vagy

gyógypedagógus vagy szociálpedagógus vagy játék- és szabadidő-

szervező tanár vagy tanulási és pályatanácsadó tanár vagy

tehetségfejlesztő tanár vagy hittanár-nevelő tanár vagy pedagógia szakos

tanár és pedagógia szakos nevelő szakképzettség vagy a nevelő-oktató

munka pedagógiai szakaszának megfelelően tanár szakképzettség a

nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98. § (8)

bekezdésében foglaltakat is figyelembe véve,

 legalább öt év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy

foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során

szerzett szakmai gyakorlat,

cselekvőképesség,

 büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll a

tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,

 a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló,

határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a

megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan

időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás,

 pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai

helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket,

 az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét

igazoló okmányok másolata,

 pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség

meglétét igazoló oklevél másolata,

a pályázó legalább öt év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra

vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során

szerzett szakmai gyakorlatát igazoló, munkáltató által kiállított

dokumentum (munkáltatói igazolás munkakör, illetve óraadó esetén az

ellátott szakos tanári feladatok feltüntetésével),

 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet és annak

igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását

kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,

 a pályázó szakmai önéletrajza,

 a pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a teljes pályázati

anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel

közléséhez),

 a pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a

pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához.

Hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2019.08.16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bedi Andrea szakmai

igazgatóhelyettes nyújt, a 06/30/626-6297 -es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Siófoki Tankerületi Központ címére történő

megküldésével (8600 Siófok, Szépvölgyi utca 2.). Kérjük a borítékon

feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:

(TK/142/00862-1/2019) , valamint a beosztás megnevezését: Aranypart

Kollégium- Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért

felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 12.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Oktatási és Kulturális Közlöny

Intézmény honlapja (https://aranypart-kollegium-siofok.webnode.hu/)

2019.02.25.

Siófoki Tankerületi Központ honlapja ( https://kk.gov.hu/siofok )

2019.02.25.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (kettő

lefűzött, bekötött és egy fűzés nélküli példányban), zárt borítékban kérjük

megküldeni a Siófoki Tankerületi Központ címére. A borítékra írják rá

"PÁLYÁZAT- Aranypart Kollégium intézményvezetői beosztására".

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a https://kk.gov.hu/siofok

honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. február 25.

Intézményvezetői pályázat

Itt add meg az alcímet

A NYÁR FŐVÁROSÁNAK KOLLÉGIUMA

"KÖZÖSEN A JÖVŐNKÉRT" Alapítvány

KOLLÉGIUMUNK ALAPÍTVÁNYÁNAK ADÓSZÁMA: 19201694-1-14 KÉRJÜK A KEDVES SZÜLŐKET, ISMERŐSEIKET ÉS VOLT DIÁKJAINKAT, AKIK MÁR DOLGOZNAK, HOGY A HAMAROSAN KÖVETKEZŐ ADÓBEVALLÁS IDEJÉN GONDOLJANAK ARRA, HOGY ADÓJUK 1%-ÁNAK FELAJÁNLÁSÁVAL TÁMOGASSÁK ÉS SEGÍTSÉK AZ INTÉZMÉNYÜNKBEN LAKÓ DIÁKOKAT. A BEFOLYT ÖSSZEGBŐL SZERETNÉNK TÁMOGATNI A KOLLÉGIUM DIÁKJAI SZÁMÁRA SZERVEZETT RENDEZVÉNYEKET, PROGRAMOKAT ÉS KIRÁNDULÁSOKAT. CÉLUNK, HOGY A JÖVŐBEN MÉG TÖBB KÖZÖSSÉGI PROGRAM SZERVEZÉSÉVEL TUDJUK SZÍNESÍTENI KOLLÉGISTÁINK HÉTKÖZNAPJAIT. EHHEZ KÉRJÜK SEGÍTSÉGÜKET. TÁMOGATÁSUKAT A DIÁKOK NEVÉBEN ELŐRE IS KÖSZÖNJÜK!